รายงานการฝึกอบรม
เรื่อง วัน/เดือน/ปี
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 23 เม.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค 7 ก.พ. 2561
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 17 ม.ค. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 17 ม.ค. 2561
รายงานโครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้งานสืบสานแนวพระราชดำริ 15 ม.ค. 2561
โครงการอบรมเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดการทุจริตหรือการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 ม.ค. 2561
โครงการอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔๗ 9 ม.ค. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมการปฏิบัติงาน และการศึกษาเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 1 ธ.ค. 2560
การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 16 พ.ย. 2560
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 16 พ.ย. 2560
1