หนังสือราชการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
การขอหนังสือรับรอง 1 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดยะลา 1 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
กฏบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดยะลา 1 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
กลยุทธ์การตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดยะลา 1 ธ.ค. 2560
ทั่วไป
การกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 27 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
การจัดทำแบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 16 พ.ย. 2560
ด่วนที่สุด
การกำหนดความเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง 16 พ.ย. 2560
1