โครงสร้างการบริหารงานจังหวัดยะลา
Yala Provincial Administration Organizational Structure
จังหวัดยะลามีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำสูงสุด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด 3 คน เป็นผู้ช่วยเหลือภารกิจรับผิดชอบในการกำกับดูแลภารกิจกลุ่มงานตามแผนงาน/โครงการ/ส่วนราชการ และการปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ 3 กลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ กลุ่มภารกิจด้านสังคม ภายใต้การบริหารงานของจังหวัดมีราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 34 หน่วยงาน อำเภอ 8 อำเภอ 58 ตำบล 380 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 16 แห่ง (เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลตำบล 13 แห่ง) และ องค์การบริหารส่วนตำบล 47 แห่ง