แบบตอบรับผู้เข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพิมพ์มาดา ชั้น ๒ โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องนะคะ**


จำนวนผู้ลงทะเบียน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน