แบบตอบรับผู้เข้าร่วม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพิมพ์มาดา ชั้น ๒ โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องนะคะ**


จำนวนผู้ลงทะเบียน 183 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 นางกิ่งแก้ว บุญอ่อน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
2 นางปวีนา โส๊ะโหรน สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา
3 นางสาวสุนิวัย พิพรรธวงศา สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา
4 นางสาวกุลนิตา ยอดเอียด สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา
5 นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา
6 นางสาวพิมพ์ชนก จิตต์มีธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา
7 นายธวัชชัย เลิศไกร สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.ยะลา
8 นางฟารีดา อดุลภักดี สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ยะลา
9 นางภูริมาภรณ์ ไชยสาลี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา
10 นางสุนันทา ปิยะวรรณางกูร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา
11 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
12 นายเอกจิตต์ เกษธิมา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
13 นางสาวธนทร เก้าเอี้ยน เทศบาลเมืองสะเตงนอก
14 นางสาวยาวาเฮ ดอเล๊าะ เทศบาลเมืองสะเตงนอก
15 นางสาย สรรพกิจ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
16 นางสาวขวัญตา มังคลาทัศน์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
17 นายสานุ พาณิชย์พงศ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา
18 นางสาวพรกมล หนูจันทร์ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา
19 นางสาวณัฐกมล แก่นบุญ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา
20 นางสาวศศิมา. สาเมาะ อบต.ลิดล
21 นางสาวอัสมะ สะแต อบต.ลิดล
22 นางสาวพรทิพย์ ชุมช่วย อบต.ลำใหม่
23 นางสาวนุสรา เจ๊ะแต อบต.ลำใหม่
24 นางสาวกุลพิชฌาย์ นิลธโชติ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเเมเราะ
25 นางรุ่งนภา มุกพลอย องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเเมเราะ
26 นายอาลีเพ็ง มะเซ็ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
27 นางฮานีซ๊ะ ฮาแว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
28 นางสาวทัศนีย์ แจ้งสกุล สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
29 นางวิไลวรรณ มุกตา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
30 นางแกมแก้ว ศิริเพชร อบต.หน้าถ้ำ
31 นางสาวสมสมร ดวงสุวรรณ อบต.หน้าถ้ำ
32 นางสาวปรัศนี นาคเกลี้ยง สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
33 นายยุทธพงษ์ อินทองเพ็ชร สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
34 นางสาวนตินา. อารีบำบัด สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
35 นายวิชชา. ชูเมือง สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
36 นางพัทธยา อุบาลร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
37 นางมัณฑนา สิงห์ทองรัตน์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
38 นางสาวเดียนา ปูตะ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
39 นางสาวธัญพร ณ นคร อบต.คีรีเขต
40 นางสาวอภิญญา ชูรักษ์ อบต.คีรีเขต
41 นางสาวจงกล ชินพงศ์ อบต.พร่อน
42 นางสาวอังสนา จารง อบต.พร่อน
43 นายซุลกีฟลี หะยีสะมะแอ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง
44 นางยุวธิดา แสงอรพินท์ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง
45 นางสาวสิริรัตน์ ศรีโล อบต.ยะลา
46 นายนพดล ละใบมัด เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
47 นายทศพล นิ่มนวล เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
48 นางสาวเจนจิรา บุญเฮง อบต.ถ้ำทะลุ
49 นางสาวมณฑา นวลเสน อบต.ถ้ำทะลุ
50 นางสาวพารีด๊ะ. ดอเล๊าะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
51 นางสาวบัณฑิตา. อ่อนศรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
52 น.ส.จงจิต แซ่อึ่ง อบต.แม่หวาด
53 น.ส.เบญจมาศ ธัญพันญู อบต.แม่หวาด
54 นางนัยนา ทองโรย สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา
55 น.ส.นพวรรณ บำรุงกิจ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา
56 นางสาวฉันทริยา นะช้อย องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ
57 นางสาวอนียา กิ้มเถี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ
58 นางสุภาวดี ประกอบการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
59 นางปรียาภรณ์ จุลนิล สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
60 นางสาวปณิชา ชูเชิดปานรังษี เทศบาลเมืองเบตง
61 นายทวีป พิทักษ์ทักษิณ เทศบาลเมืองเบตง
62 นางสาวรอปิยะ มะกูวิง องค์การบรืหารส่วนตำบลวังพญา
63 นางสาวพาตีเมาะ ปูเต๊ะ องค์การบรืหารส่วนตำบลวังพญา
64 นางสาวแซนซียะห์ มณียา องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง
65 นางสาวสุภาพรณ์ เจริญสุข องค์การบรืหารส่วนตำบลกาบัง
66 นางซอลีฮะ โต๊ะสะเล่ อบต.จะกว๊ะ
67 นางจุฑามาศ สวนจันทร์ อบต.จะกว๊ะ
68 นางทวรรณ อรัญาภาค สำนักงานแรงงานจังหวัด
69 นายอุสมาน บือราเฮง เทศบาลตำบลท่าสาป
70 น.ส.กรองแก้ว อารมย์ดี เทศบาลตำบลท่าสาป
71 น.ส.นิรดา สารบรรณ์ สนง.เกษตรจังหวัดยะลา
72 นางสาวพัชรินทร์ รัตนพงศ์ สนง.เกษตรจังหวัดยะลา
73 นายมุสตอฟา บูรอเดีย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
74 นางพาตีเม๊าะ สะมะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
75 นางสาวณัฐสุดา โสทรอดิศัย องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง
76 นางสาวสุกัญญา ศิริวัฒน์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง
77 นายมะเซากี มะเด็ง อบต.ธารโต
78 นางสาวปัญจมา ทองดวง อบต.ธารโต
79 นางนุชนาฎ จันทร์ขุน เทศบาลตำบลยุโป
80 นางจิราพร พรหมจิตร เทศบาลตำบลยุโป
81 นางสาวภาชินี พฤกษาพิทักษ์ สทกจ.ยะลา
82 นายนัทพงษ์ ทองแก้ว สทกจ.ยะลา
83 นายสุกรี สะมะแอ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา
84 นายกิติพัฒน์ มุขยวัฒน์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา
85 นางสมจิต ใจดำรงค์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
86 นางสาวสิริจันทร์ ก้งหวั่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
87 นางสาวนัทธ์วรี ย่องสวัสดิ์ ทต.เขื่อนบางลาง
88 นางสาวนูซีลา มะแซ ทต.เขื่อนบางลาง
89 นายธนาณัติ สนิทวงศ์ณ อยุุธยา อบต.เกะรอ
90 นางสาวจิตติมา ดือราแม อบต.เกะรอ
91 นางเพ็ญแข ศรีศาสนานนท์     สำนักงานคลังจังหวัดยะลา
92 นางสาวชุตินันท์ โล่กิตติกุล สำนักงานคลังจังหวัดยะลา
93 นายภาสพล บัวเงิน ทต.คอกช้าง
94 นายปรีชา ยงศิลป์วิริยะกุล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
95 นายซาอุดี เซ็งกะแซรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
96 น.ส.แวรอฮีมะห์ กานา องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
97 น.ส.เอมจิต  ณ  นคร องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
98 นางสาวทัศนีย์ มณีรัตน์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
99 นางสาววฤณพร ดำรงค์ เทศบาลตำบบันนังสตา
100 นายอุสมาน เซ็ง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ
101 นางสาวรณิดา อาจณรงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ
102 นางศุภกรณ์ พูลดุสิต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา
103 นางสาวปุณญิสา ภักดีสงคราม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา
104 นางอัมพร หนูประดิษฐ์ อบต.กาลูปัง
105 นางสาวสิริมาส สกนธวุฒิ อบต.กาลูปัง
106 นางปิยะวรรณ ค่ำจุล อบต.ห้วยกระทิง
107 นางสาวฟาตีเม๊าะ มาฮะ อบต.ห้วยกระทิง
108 น.ส.ไพรัตน์ จันทร์สุย ที่ว่าการอำเภอเบตง
109 น.ส.สเกวส์ เทพรักษ์ ที่ว่าการอำเภอเบตง
110 นางสาวฮุสนา แลฮา อบต.กรงปินัง
111 นางกูปรียา โกะอาลี อบต.กรงปินัง
112 นายชนะ แดงใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
113 นางสาวรุสไลดา เจะอูเซ็ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
114 นายนลธวัช ลีโคตร อบต.ตาเซะ
115 นางสาวต่วนฟาตีมา ตูแวสุหลง อบต.ตาเซะ
116 นางสาวอุมาภรณ์ ไชยเลิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย
117 นางสาวศุริญาภรณ์ ทองแท้ องค์การบรืหารส่วนตำบลบาโงย
118 นางสาวรอฮานี ดือราแม -
119 นางสาวซอบารียะ นะแด -
120 นางวาสนา นิสโร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา
121 นางสาวสุพันธินี รัตนโชติ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา
122 นส.มิ่งขวัญ ยิ่งเจริญสมสุข ทต.คอกช้าง
123 นางอุษา รัตนโชติ เทศบาลตำบลลำใหม่
124 นางสาวศิริกานต์ สงวศักดิ์ เทศบาลตำบลลำใหม่
125 น.ส.เยาวเรศ กุลบูรณ์ เรือนจำอำเภอเบตง
126 นายศุภชาติ พุทธรักษ์ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ
127 นางสาววันทิวา โต๊ะตายง อบต.ตาเนาะปูเต้ะ
128 นางสาวเยาวเรศ กุลบูรณ์ เรือนจำอำเภอเบตง
129 นางปิยะนุช จันทร์แจ่ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
130 นางภัชรี พูนจันทร์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
131 นางสมจิตร อุบลจินดา อบต.กาลอ
132 นางสาวนาปีเสาะ ละสุสามา อบต.กาลอ
133 นายณัฏฐพล ถ้วนถวิล อบจ.ยะลา
134 นางสาวพ็ญนภา พรพระสงฆ์ อบจ.ยะลา
135 นางสาวสุภัทรา บัลลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม
136 นางสาวฮายาตี อุเซ็ง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม
137 นางสาว จุฑามาศ บุญเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
138 นางสาวธนพร ชูแว่น องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
139 นายซอพีร์​ เจ๊ะสนิ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
140 นายอาซิส ดือราแมง อบต.ยะต๊ะ
141 นางสาววิชุดา เจริญพงษ์ อบต.ยะต๊ะ
142 นายมูฮัมหมัดอามีน ดารีสอ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
143 นางสาว รีนา กาเจ เทศบาลตำบลบุดี
144 นางสาว ฮาลีเย๊าะ ตาเล๊ะ เทศบาลตำบลบุดี
145 น.ส.นาสณี หะยีลาเต๊ะ อบต.กายูบอเกาะ
146 น.ส.รอสีต๊ะ แยนา อบต.กายูบอเกาะ
147 นางสุรัติวดี เหมรักษ์ เทศบาลตำบลโกตาบารู
148 นายยาลาลุดดีน ดอเลาะ เทศบาลตำบลโกตาบารู
149 นายมุสฏอฟา ยูโซ๊ะ ที่ทำการปกครองอำเภอกรงปินัง
150 นาย ดาเสร เหมยา องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
151 นาง สุคนทิพย์ สังคนาคินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
152 น.ส.กรรณิการ์ นุ่นเศษ อบต.ตาชี
153 นายวิญญู ทองงาม อบต.ลำพะยา
154 น.ส.ธัชญา ปิติวัชรธาดา เทศบาลตำบลปะแต
155 นายสอาด สลีมิน อบต.บันนังสตา
156 นางสาวรอฮานี. ดือราแมง อบต.อาซ่อง
157 นางสาวซาบารีย๊ะ. นะแด อบต.อาซ่อง
158 นายวิทย์ธวรรธน์ แก้ววิจิตร ที่ทำการปกครองอำเภอธารโต
159 น.ส.สุจรรญา เพรชรัตน์ อบต.บือมัง
160 นายชยณัฎฐ์ เสรีรัตน์ อบต.บือมัง
161 นายญาณพล สังขรัตน์ ทต.บาลอ
162 นายสุกัลย์ วิสมิตะนันทน์ ทต.บาลอ
163 นายจำเริญ แก้วมะไฟ อบต.ลำพะยา
164 นางจิระวรรณ ดาวกระจาย อบต.บาละ
165 นางสาวรัตติกาล รัตนเสถียร อบต.บาละ
166 นางปะตีเมาะ ต่วนดือราแม อบต กอตอตือร๊ะ
167 นางสาวอังสนา สาแม อบต กอตอตือร๊ะ
168 นายชัยยันต์ สุวรรณโน อบต.ตลิ่งชั่น
169 นางวชิรา วาณิชวิริยะ อบต.ตลิ่งชั่น
170 นางสาวไรวินท์ สังขภิญโญ อบต.ละแอ
171 นายพันธวัฒน์ ดินเตบ อบต.ละแอ
172 นายรชานนท์ ลิขิตธรรมวาณิช ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
173 นางสาวมนตรา พูลเพิ่ม ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
181 นางสาวเปมิกา แวมายอ สำนักงานจังหวัดยะลา
182 นายมูหัมมัดอามีน แวดือเร๊ะ เทศบาลตำบลยะหา
183 นายมะปูรี เจ๊ะดือเร๊ะ เทศบาลตำบลยะหา
184 นางสาวจารุวรรณ แก้วมณี สำนักงานจังหวัดยะลา
185 นางสาวอัยชะห์ บินแวยะโก๊ะ สำนักงานจังหวัดยะลา
186 นายฐิติ สังข์อ้น สำนักงานจังหวัดยะลา
187 นายสารีหัน อิหม่ำเหม สำนักงานจังหวัดยะลา
188 นางอาลียะห์ ทัดระเบียบ สำนักงานจังหวัดยะลา
189 นางสาวกัญกมลลักษณ์ ทองบุญ สำนักงานจังหวัดยะลา
190 นางสาวนันณภัชสรณ์ วรรเสน สำนักงานจังหวัดยะลา