แบบตอบรับผู้เข้าร่วม

โครงการสัมมนา “จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท”

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา - น.

ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องนะคะ**

จำนวนผู้ลงทะเบียน 155 คน
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน
1 นายไพโรจน์ แก้วสวน สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา
2 นางสาวอมร สะอาด สนง.พระพุทธศาสนา จ.ยะลา
3 นายดนัย บาเหมสะอิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
4 นางธนภรณ์ สุภาวีระ สนง.พมจ.ยะลา
5 นางอุไร. คงกำเนิด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
6 นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา
7 นางสาวพรรณพร สีแสงแก้ว สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา
8 นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา
9 นางฐิติมา นราพงศ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา
10 นายสมเดช ลอยประภาพ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา
11 นายอาแว ผูหาดา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
12 นายพายัพ. คชพลายุกต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา
13 นางนาซีเราะ เจ๊ะมะสาแล อบต.บันนังสาเรง
14 นางสาวฮารีย๊ะ กูนดิน อบต.บันนังสาเรง
15 นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา หอการค้าจังหวัดยะลา
16 นายมอหะมะนอ บาโงปะแต ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.1 จังหวัดยะลา
19 นายภาสพล บัวเงิน เทสบาลตำบลคอกช้าง (อ.ธารโต)
20 ดร.ปรียนุช ชัยกองเกียรติ วพบ.ยะลา
21 นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
22 นายภัทรพล ทองหล่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
23 นางโสรยา ดือเร๊ะ ท่ีทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา
24 นายสมนึก เพชรสีไหม เรือนจำกลางยะลา
25 นายถาวร นวลปาน เทศบาลเมืองสะเตงนอก
26 นายบพิตร อินทราช เทศบาลเมืองสะเตงนอก
27 นายพนัส ลิ้มสันติธรรม เทศบาลตำบลลำใหม่
28 นาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
29 นายสมมาตร ประชุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
30 นางสายใจ สันติวัฒนาพร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
31 ปฏิมา มะสีละ ศูนย์วัณโรคที่12ยะลา
32 นางสาวสมศรี มุสิกศิริ องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
33 นางสาวสรวีย์ อุทโท ที่ทำการปกครองอำเภอยะหา
34 นางสาววิจิตรา บุรี ศูนย์อนามัยที่12 ยะลา
35 นางเบญจมาส สมุทรกลิน ศูนย์อนามัยที่12ยะลา
36 นางสิริพร สมบัติเปี่ยม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
37 จุฑามาส ไชยผลอินทร์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา
38 นางศุภกรณ์ พูลดุสิต พฒนาสังคมและคสามมั่นคงของมนุษย์จ.ยะลา
39 นางสาวอาภาพร ภควัตชัย หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา
40 นางสาวนุสรา สร้อยสูงเนิน โครงการชลประทานยะลา
41 นางสาวสุปราณี ประจิตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา
42 นางสาววิศนี อับดุลรอมัน สนง.สรรพากรพื้นที่ยะลา
43 นางสาวโสพิศ ชูสว่าง สนง.สรรพากรพื้นที่ยะลา
44 นางสาวจารุณี สุวรรณชาตรี สำนักงานประมงจังหวัดยะลา
45 นางทมวรรณ อรัญภาค สำนักงานเเรงงานจังหวัดยะลา
46 นายยุทธพงษ์ อินทองเพ็ชร์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
47 นายธวัชชัย เลิศไกร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา
50 นายกามิน มุซิ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
51 นายธานินทร์ บือราแง เทศบาลตำบลยุโป
52 นางวิไล สุงพงษ์ เทศบาลตำบลยุโป
53 นายเจษฎา ขวัญแก้ว สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา
54 น.ส.พารีดะ ดอเล๊าะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
56 นางสาย สรรพกิจ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
57 นางสาวไพริน ทองไกร ศุนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ
58 นายธีระพจน์ ทองหวาน เรือนจำอำเภอเบตง
59 นายวาณิช ละใบซอ เรือนจำอำเภอเบตง
60 นายธีรวัฒน์ คงทน อบต.แม่หวาด
61 นายสาโรช  กาญจพงศ์   ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
62 นายอภิชาต สินณรงค์ ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
63 นางสาวสุไวบะ๊ บือราเฮง องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
64 นายอภัย ไชยชาญ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเเมเราะ
65 นางสุพาณี ไชยเเสง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเเมเราะ
66 นางสาวธัญญารัตน์ แสงสว่าง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
67 น.ส.ทัศนีย์ แจ้งสกุล สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
68 นางสาววรรณา รอมะ อบต.สะเอะ
70 นายสาการียา ยูโซ๊ะ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง
71 นายอิรฟาน ดอเลาะ เทศบาลตำบลบันนังสตา
72 นายมูฮามัดโซฟี หะแวกือจิ เทศบาลตำบลบันนังสตา
73 จ.ส.อ.จตุวุฒิ ลัทธิพุทธกาล สนง.ศึกษาธิการ จ.ยะลา
74 น.ส.พจมาน เจนกุลประสูตร สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
75 นายชยุต เหมวิเชียร เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
76 นางเพ็ญแข ศรีศาสนานนท์ สำนักงานคลังจังหวัดยะลา
77 นายพสิษฐ์ ศรีสุข อบต.ตาชี
78 นายพีระพงษ์ การะเกตุ อบต.ตาชี
79 นายอับดุลรอซิ ทาเนาะ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
80 นายฮูเซ็น กอตา องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
81 นางสาวยศยา ถาวรสุข สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
82 นายพิชัย ลำดวน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
83 นายรอนิง ดอเลาะหะวอ เทศบาลตำบลโกตาบารู
84 นายมาหะมะ. หะนิแร อบต.ยะต๊ะ
85 นายซูลกีฟลี หะยีสะมะแอ อบต.ยะต๊ะ
86 นายอับดุลเราะห์มัน แวมะชัย องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง
87 นายอุดม ใหม่นุ้ย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา
88 นายมาหะมะรอพี อีแตเบ็ง อบต.กาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
89 นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ อบต.บือมัง
90 นายนิรัตน์ เสมอภาพ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์
91 นายประชิต พิสิฐธนกุล เทศบาลตำบลเมืองรามันห์
92 นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ อบต.บือมัง
93 นายชยณัฏฐ์ เสรีรัตน์ อบต.บือมัง
94 นายภูวนัย มโนวิไลกุล องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
95 นายซูไฮดี จิใจ เทศบาลตำบลบาลอ
96 นายสุรยุทธ เอี่ยมสอาด สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา
97 นายซูเพียน สะมะ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
98 นายฮาซัน ลีลาตานา องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
99 นายซัมซูดีน ระสิหินิ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
100 นางสาวธัญญารัตน์ แสงสว่าง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
101 นายสาการียา เด็งตา อบต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
102 นายปรินทร์ อิสมาอีน อบต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา
103 นายพศิน ชูเมือง ที่ทำการปกครองอำเภอรามัน
104 นายอีลียัส หะแวกาจิ อบต.ตะโละหะลอ
105 นางศิริมล. ยาธนะ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
106 การิง แมกาจิ อบต.กอตอตือร๊ะ
107 นางสาวสุกัญญา จินดารัตน์ สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
108 นายมะนุง สะโอง องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ
109 นายมะนุง สะโอง องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ
110 นายอับดุลอาซิ ดือราแม องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง
111 นายศิริชัย นามบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
112 นางจุรีรัตน์ ศิริธร อบต.บ้านแหร
113 นายอาแว ซงตายา องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
114 นางสาวสุภรณ์ ทองอินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
115 นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ
116 นางนุจรี ฮ่องย่อง วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
117 น.ส.สุภรณ์ ทองอินทร์ อบจ.ยะลา
118 น.ส.พรรณฤพร กาญจนไพรวัน อบต.ยะลา
119 นายนนทวัฒน์ โต๊ะหนู อบต.กาตอง
120 นางสุพาณี ไชยแสง อบต.ตาเนาะแมเราะ
121 นายบรรจง พุทธศรี อบต.ตาเนาะแมเราะ
124 นายสมมิตร มูลพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2
125 นางสาวอรพิมล ดำด้วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2
126 นายเสรี วาจิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2
127 นายสุทิน พรหมเพ็ชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2
128 นางนารถฤดี ชอบทำเหมือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2
129 นายจักราวุธ ทับทวี สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา
130 นางณัฐวดี สิงห์ลอ อบต.กายูบอเกาะ
131 นางสาวศุภวัลย์ แก้วนก อบต.คีรีเขต
132 นส.ศุภวัลย์. แก้วตก อบต.คีรีเขต
133 นายวนัส ทองนุ้ย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา
134 นางสาวพรทิพย์ ชุมบุญ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
135 นางดวงพร จันทร์ประสิทธิ์ เทศบาลตำบลท่าสาป
136 นายประจักษ์ ทองชูใจ อบต.ลำพะยา
138 นางสาวธนภรณ์ วาแวนิ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา
139 นางรัชณีย์  เกื้อเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต1
141 นางลาวัณย์ วงษ์รวยดี สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา
142 นายอับดุลซอมะ เจะหลง เทศบาลนครยะลา
143 นายกิตติพงศ์ จันทร์วิจิตร เทศบาลนครยะลา
144 นายรูสลัน. ดาราแม็ง องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง
145 นายการิยา กาเจ เทศบาลตำบลบุดี
146 สุภิชาติ เพ็ญบูรณ์ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
147 นายสะอารอนิง เซ็งมิง อบต.กรงปินัง
148 นายฮาซัน ลีลาตานา อบต.กรงปินัง
149 นางนาตยา ศรีสุวรรณ โรงพยาบาลยะลา
150 นางมันทนา พิชัยฤกษ์ สนว.วัฒนธรรมจังหวัดยะลา
151 นางสาวสเกวส์ เทพรักษ์ ที่ทำการปกครองอำเภอเบตง
152 นางสาวสุไฮลา ดเอเลาะเจะเเต สำนักงานจังหวัดยะลา
153 นางสาวซูไรดา ลาเเป อบต กาตอง
154 นางปิยะวรรณ ค่ำจุล อบต. ห้วยกระทิง
155 นายมาหามะ มะกะ อบต. สะเอะ
156 นางสาวรณดา อาจณรงค์ อบต.สะเอะ
157 นางอิซซะฮ์ เจ๊ะแหล้ะ อบต.กรงปินัง
158 นายภาณุวัฒน์ ขวัญประกอบ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา
159 - -
160 นางสาวอังคณางค์ จันทเขต อบต.ตาเนาะเเมเราะ
161 นางจิระวรรณ ดาวกระจาย อบต.บาละ
162 นางสาวปานนภา สุภาพรเหมินทร์ สำนักงานจังหวัดยะลา
163 นางสาวณัฏฐณิชา เเซ่โก สำนักงานจังหวัดยะลา
164 นางสาวลาณิพา ดอเล๊าะอุมา สำนักงานจังหวัดยะลา
165 นายซัยฟุดดีน ดิง สำนักงานจังหวัดยะลา