ประกาศจังหวัดยะลา
 
ปี 2560
ประกวดราคาจัดชื้อ พัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ
ประกวดราคาจัดชื้อ พัสดุรองประเภทอุปกรณ์ยึดโยง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแห่นง (สอบข้อเขียน) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีสอบข้อเขียนและปฏิบัติ
ประกาศใช้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ประกวดราคาจัดชื้อ พัสดุรองปี 2560 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบในการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
การประกวดราคาจัดชื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร
ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสาร IP-VPN จำนวน 80 วงจร
การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สอบราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกวดราคาจัดชื้อ พัสดุรอง ปี2559 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ
กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
โครงการสินเชื่อบุคคลากรภาครัฐ
ประกวดราคาจัดชื้อพัสดุรอง ปี 2559,2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอกรงปินัง
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอยะหา
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอรามัน
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอรามัน
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอบันนังสตา
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่่อำเภอเมืองยะลา
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอบันนังสตา
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอยะหา
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอกาบัง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ประกวดราคาจัดชื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง
จัดชื้อหม้อแปลงขนาด 500 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 9 เครื่อง ให้ กฟอ.หาดใหญ่
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอรามัน
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา
ประกวดราคาจัดชื้อ พัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย
ประกวดราคาจัดชื้อ พัสดุรองปี 2559
รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานมิเตอร์ประจำปี ๒๕๖๐
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดยะลา
ประกวดราคาจัดชื้อ พัสดุรองปี 2560
ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (ภาคปฏิบัติ) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สอบสัมภาษณ์)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดยะลา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางทำการและการนำเสนอ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ปี 2559
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
เทศบาลนครยะลา ยกเลิกการสอบราคาจ้างพิมพ์วารสาร "เล่าขานนครยะลา" ประจำปีงบประมาณ 2560
จังหวัดยะลา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ
ประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 75 รายการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอนรั้วลวดหนาม และก่อสร้างรั้วคอนกรตบล็อกฯ พร้อมเสริมลวดหนามตอนบน ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
กรมปศุสัตว์ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสัตว์) จำนวน 6 รายการ
เทศบาลนครยะลา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อไปศึกษาวิชา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2559
ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตำแหน่งในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ
ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรองปี 2558 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายยึดโยง จำนวน 4 รายการ
เทศบาลเมืองตะลุบัน สอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) (ปิดภาคเรียนที่ 2/2558)
โรงพยาบาลบันนังสตา สอบราคาเช่าเครื่องอ่าน และแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบรับส่งและจัดเก็บภาพเอกซเรย์
ผลการสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนของจังหวัดยะลา
ผลการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดยะลาเข้าร่วม
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559
จังหวัดยะลาเปิดรับสมัครการสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
การรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบสจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา จ้างเหมาทำเตานึ่งเชื้อเห็ด จำนวน 2 เตา และเตาเชื้อเพลิงชีวมวลไม้ จำนวน 5 เตา โดยวิธีพิเศษ
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา จ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ขนาด 70 ลูกบาศซ์เมตร จำนวน 1 แห่ง และระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีพิเศษ
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา จ้างเหมาก่อสร้างโรงอบแห้งยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบผสมผสาน) ขนาด 6x8 เมตร จำนวน 1 แห่ง และโรงอบแห้งส้มแขกและหมากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีพิเศษ
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
ปี 2558
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้นายอำเภอดำเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
ศาลจังหวัดยะลา สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดยะลา และ
อาคารชุดพักอาศัย 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารยะลาพาเลซ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลารับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2559
แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 4 ปี (2557-2560)
กรมสรรพสามิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร
กรมสรรพสามิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
กรมสรรพสามิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ (สอบปฏิบัติ) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
กรมสรรพสามิต ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ (สอบปฏิบัติ) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน และ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ (สอบปฏิบัติ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค, ป้ายชื่อสำนักงาน, พร้อมรื้อถอนรั้วลวดหนาม และรั้วตาข่าย ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
อบจ.ยะลา ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2557 จำนวน 25 รายการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 58 รายการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2558 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 5 รายการ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการสังกัดสำนักงานทรัพยาการธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่องผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
ศาลจังหวัดยะลา ขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 16 รายการ
ประกาศจังหวัดยะลา การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา (เพิ่มเติม)
ประกาศจังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ประกาศจังหวัดยะลา สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายอาคารคลินิก NCD ณ รพ.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ประกาศเทศบาลนครยะลา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
และก่อสร้างทางเท้า คสล. ถนนพิทยนิโรธและบริเวณใกกล้เคียงหรือต่อเนื่อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค, ประตู-ป้าย
ชื่อ, รั้วตาข่ายพร้อมรื้อถอนรั้วลวดหนาม-เสารั้ว และประตู ที่ สนง.การไฟฟ้าสาขา
ย่อย อ.สุไหงปาดี จ.นราฯ
กรมสรรพสามิต ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายสะพาน คสล. บ้านบา
ลูกาลูว๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลตะโล๊ะหะลอ - บ้านลีเซ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา
โรงพยาบาลธารโต สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ใช้เป็นคลินิกวัณโรค)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านกาเตาะ
โรงพยาบาลเบตง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา เรื่องแจ้งการสูญหายและการขอออกใบแทนหนังสือ
อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นกัลยาณมิตร ป.ป.ช. ระดับจังหวัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ
วงเงิน 7,708,260 บาท
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ และ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาควิชาความรู้ความสามารถที่
ใช้เฉพาะตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้สอบผ่านภาคการทดสอบเสียง ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(ภาค ข) ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
จังหวัดยะลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสื่อสาร
มวลชน และนายช่างไฟฟ้า
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ประกาศใช้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2557 - 2560 (ฉบับทบทวน)
ศาลจังหวัดเบตงประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลจังหวัดเบตง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงานและตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนด วัน สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจ
โรงงานปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
จังหวัดยะลา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 1 รายการ
จังหวัดยะลา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง
จังหวัดยะลา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
เทศบาลเมืองตะลุบัน สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 64,680 กล่อง
ประกาศโรงพยาบาลเบตง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
โรงพยาบาลยะลา เปิดรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2558 จำนวน 6 รายการ
ประกาศเทศบาลเมืองเบตง สอบราคาซื้อตู้สุขาสำเร็จรูปเคลื่อนที่แบบไฟเบอร์ พร้อมถังเก็บสิ่งปฏิกูลในตัว
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงงาน
ตรวจโรงงานปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ประกาศเทศบาลเมืองเบตง เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศเทศบาลเมืองเบตง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเบตง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 27 ม.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สังกัดสถานีวิทยุกระจาย
เสียง แห่งประเทศไทย เบตง (ภาค ข)
ประกาศเทศบาลนครยะลา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคาร
พระเศวตสุรคชาธาร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2558
 
ปี 2557
ประกาศเทศบาลเมืองเบตง เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ (ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๒๙ ธ.ค. ๕๗)
ประกาศจังหวัดยะลา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ประกาศจังหวัดยะลา จ้างเหมาก่อสร้างโรงอบแห้งยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบผสมผสาน) ขนาด ๖.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีพิเศษ
ประกาศจังหวัดยะลา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบถัง ระบบท่อ กลุ่มผลิตไบโอดีเซล
ชุมชน จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีพิเศษ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
โรงพยาบาลเบตง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
ตำบลตะลุบัน สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)เป็นนม ยู เอช ที จำนวน 42,300 กล่อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 จังหวัดยะลา ประกาศประกวดราคาเช่า รถยนต์แวนตรวจการ จำนวน 5 คัน
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดยะลา
และอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการศาลจังหวัดยะลา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดยะลา ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรอง ปี 2557 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา แก้ไขประกาศจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษา และแก้ไขเอกสาร จ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
จังหวัดยะลา โรงพยาบาลธารโต สอบราคาจ้าง ต่อเติมห้องเก็บเอกสารชั้น 2
และห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองยะลา ประจำปีงบประมาณ 2558
จังหวัดยะลา สอบราคาจ้างปรับปรุงขยายห้องอุบัติเหตุฯ ,ห้องคลอด,ห้องสุขศึกษาฯ
ณ โรงพยาบาลธารโต อำเภอธารโตจังหวัดยะลา จำนวน 1 รายการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 ภาคใต้ ยะลา ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรองปี 2557
ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ 14 รายการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 ภาคใต้ ยะลา ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรองปี 2557
ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ 2 รายการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา ขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการ จำนวน 2 คัน
เทศบาลนครยะลา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 หลัง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคา
จ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ
เทศบาลเมืองเบตง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
เทศบาลเมืองเบตง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณข้างโรงครัวฌาปนสถาน เทศบาลเมืองเบตง
ผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยะลา มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โรงพยาบาลเบตง มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เทศบาลเมืองเบตง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล
บริเวณถนนประชาธิปัตย์ ซอย 8 ชุมชนพัฒนะ
เทศบาลเมืองเบตง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน 17 รายการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย
ข้าราชการ (5 ขั้น 24 ยูนิต) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดยะลา มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสัตว์)
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนรัตนกิจ ซอย 2 ชุมชนหลังศาล
สำนักงานการเกษตรจังหวัดยะลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23-27 มิย. 57
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
ผลการออกสลากรางวัลกาชาดฯ ประจำปี 2557
โรงพยาบาลเบตงจังหวัดยะลา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
เทศบาลเมืองเบตง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
เทศบาลเมืองเบตง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
เทศบาลตำบลตะลุบัน จังหวัดปัตตานีสอบราคาซื้อ อาหารเสริม
นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี
โรงพยาบาลเบตง สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์
โรงพยาบาลเบตง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
เทศบาลเมืองเบตงสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
และอาคารศาลาแปดเหลี่ยม
โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
เทศบาลเมืองเบตงมีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถาบันขงจื้อ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(ภาค ข.) ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
ศาลจังหวัดยะลามีความประสงค์ ขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
การแพทย์ 2 รายการ
โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
การแพทย์ 1 รายการ
โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
การแพทย์ 1 รายการ
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ตรวจโรงงานปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
สอบราคาจ้าง ต่อเติมกั้นอลูมิเนียมกระจกอาคารพักพยาบาลเป็นห้องออกกำลังกาย และห้องเก็บเวชระเบียน โรงพยาบาลธารโต
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการง
จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ
สำหรับโรงพยาบาลบันนังสตา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
เทศบาลนครยะลามีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำและปรับปรุงป้ายบอกทาง
ไปสถานที่
เทศบาลเมืองเบตง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จำนวน 13 รายการ
จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะขายทอดตลาด
ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคา
จ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน 1 หลัง
กรมสรรพากร ขายทอดตลาดพัสดุ - ครุภัณฑ์ ประเภทรถยนต์ตู้โดยสาร
และรถยนต์กระบะ
ผลการพิจารณาคัดเลือก "ข้าราชการดี ศรียะลา"
โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดยะลา
การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๗
เทศบาลเมืองเบตงมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๕ รายการ