ประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ " สำหรับบุคคลากรภาครัฐ
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคม
อย่างยั่งยืน
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยชีอานเจียวทง
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี ๒๕๖๐
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2560
โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน " จังหวัดยะลา
โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี ให้กับผู้ประกอบกิจการ (โรงน้ำแข็งและห้องเย็น)
ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ
ใช้งานในสำนักงาน
ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ดาวน์โหลดเพลง "จำขึ้นใจ" และ เพลง "ในนามประเทศไทย"
ขอความร่วมมือช่วยเผยแพร่ และให้การสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่ สวดมนต์ และปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคลรำลึก วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ในโอกาสทรวงครองราชย์สมบัติครบรอบ 70 ปี และทรวงเจริญพระชนมายุ 89 พรรษา
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสังกัดสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
และประเทศไอร์แลนด์
TK park อุทยานแห่งการเรียนรู้ เทศบาลนครยะลา เปิดบริการตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
" โครงการตาสัปปะรด " ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
หรือโทร ๐ - ๗๓๒๒ - ๐๘๐๐ , ๐ - ๗๓๒๐ - ๓๗๗๐ ตลอด ๒๔ ชม
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10
แจ้งย้ายที่ทำการใหม่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา เชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. พิเศษ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการ
ศาลปกครองชั้นต้น
ข้อมูลผลงานของผู้เสนอขอเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความซี่อสัตย์สุจริตของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2558
   1. นายสุวิทย์ คำดี
   2. นางกาญจน์พิชญา มั่นแดง
   3. นายสามารถ โรจนวิเชียร
   4. นายอนันต์ สิริพฤกษา
   5. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ
การประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 ชิงเงินรางวัล 70,000 บาท รายละเอียดคลิก
เชิญชวนเสนอผลงานประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในห้วงเวลา 26 มิถุนายน-
2 กรกฎาคม 2558
รายงานผลงานรางวัลพระราชทานและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการเยาวชนดี สังคมไทยดี ประเทศชาติเจริญ หลักสูตรเต็มรูปแบบ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบ
ประมาณ 2559
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีขององค์กรศาสนา
ประเทศอินโดนิเซีย (Muhammadiyah) สำหรับนักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประจำปี 2558
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2558
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในห้วงเวลา 17-23 เมษายน 2558
ป.ป.ช.เชิญชวนร่วมประกวดรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 5 เกียรติยศแห่งคุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อตรง (NACC Integrity Awards)
การประกวดผลงานเชิงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการ
ปกครอง
การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
   
การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6
   
แบบเสื้อยืดสีม่วงคอปกประดับตราสัญลักษณ์ โดยกองคลัง สป.มท
   
ร่วมอวยพรให้แก่ข้าราชการระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยส่งบัตรอวยพรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-card)
   
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่
ในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
   
กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีเว็บไซต์ utusan.com.my รายงานอ้าง
สนข. AFP ระบุว่ารัฐบาลไทยเตรียมแจกอาวุธ 2,700 กระบอกให้กับ
อาสาสมัครในจังหวัดชายแดนภาคใต้
   
สำนักงานตำราจแห่งชาติรับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา
   
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพ
ในสังกัด
   
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
   
เชิญร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ โครงการ
eGovernment Forum 2014
   
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" โดยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
   
เชิญเข้าร่วมอมรมหลักสูตร "การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน อย่างมืออาชีพ การสื่อสารทางระบบสื่อออนไลน์ การเขียนจดหมายราชการ ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้า สู่ประชาคมอาเซียน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
   
รับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการฝึกอบรม สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
   
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดฝึกอบรมโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และองค์การภาครัฐหลักสูตร "การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน"
   
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการ
สรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย
สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ทาง www.nhrc.or.th
   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
   
ขอเชิญร่วมงานบุญพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล
แด่ผู้วายชนม์ฯ
   
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗
   
สำนักงานคณะกรรมการการอดมศึกษา เปิดการเรียน ภาษาอังกฤษ ผ่านโปรแกรม Tell Me More ไม่เสียค่าใช้จ่าย
   
ประกวดสุนทรพจน์(2557) ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   
ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวด Miss Yala Fruit Festival๒๐๑๔ งานมหกรรมผลไม้ยะลาและ
ปศุสัตว์ชายแดนใต้
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
คำขอรับใบรับรอง แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาจ่าย ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา
ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบตำแหน่งพนักงานตรวจโรงงาน ปฏิบัติงานและตำแหน่ง
นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาจ่าย (หญิง)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างรังวัด ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาจ่ายบริการ
ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวดนางงามบุหงารายา ๒๐๑๔ งานสมโภช เจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดยะลาอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์
ประจำปี 2557
โครงการ "พัฒนาวิทยากรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน" ประจำปี 2557
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
(โครงการพิเศษเฉพาะนักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ตรวจโรงงานปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงานสังกัด
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ) ปีการศึกษา 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนโรคด้านมาลาเรีย
ระยะที่ 2 ปีที่ 3
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗
สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา 2557
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ตรวจโรงงานปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
แจ้งเบาะแสและพฤติการณ์บุคคลซึ่งแอบอ้างชื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา ประสพดี) ในการวิ่งเต้นช่วยเลือการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงมีกำลังศึกษาอยู่
ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖
เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมส่งบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลาเตือนการดูแลป้องกันไฟฟ้าดับและลัดวงจรในช่วงหน้าฝน
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ รุ่นที่ 7
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาโครงการปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การรับสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2556 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับสมัครยุวชนประชาธิปไตย
การประกวด MISS YALA FRUIT FESTIVAL 2012 ในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา'55 ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2555
่โครงการ "สำนักงานน่าอยู่ คู่ความผาสุก"
ค่ายภาษาอังกฤษ English Edutainment Camp 2012
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2555
ค่ายภาษาอังกฤษ English Edutainment Camp 2012
ผลการออกสลากรางวัลกาชาดฯ ประจำปี ๒๕๕๕
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระเบียบหลักเกณฑ์การประกวด นางงามบุหงารายา ๒๐๑๒ งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดยะลา
ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
รับสมัครเยาวชนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United world colleges ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๕
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี ๒๕๕๕
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลนโยบายรัฐบาลผ่านหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน
การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่นที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔
ขอเชิญร่วมบูชาพระเครื่องเบญจภาคี ภ.ป.ร.
การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์
การจัดกิจกรรม " กวดวิชาผู้สมัครสอบ ก.พ.ภาค ก " ของผู้สมัครสอบในพื้นที่ จชต.
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ ๕
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ประกาศผลการออกสลากรางวัลกาชาด ฯ ประจำปี ๒๕๕๔
องค์การตลาดจัดสร้างตลาดนัดชุมชน เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมและหัตถกรรมท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆให้แก่บุคลากร
ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารการ
จัดประชุม
ขอเชิญร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง "วช.เชิงรุก : ฝ่าวิกฤติพืชพลังงานและอาหาร เพื่อความสมดุลและยั่งยืน"