ประกาศเปิดเผยราคากลางของจังหวัดยะลา
(การจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 7 จากข้อมูลทั้งหมด: 7 รายการ
วันที่ประกาศ ประกาศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
18 ก.ย. 2561 การจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดยะลา สำนักงานจังหวัดยะลา
30 ส.ค. 2561 การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณศาลากลางจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานจังหวัดยะลา
4 พ.ค. 2561 ชื้อวัสดุเสบียงสนามให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๙ รายการ ที่ทำการปกครองอำเภอเบตง
4 พ.ค. 2561 ชื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเยื่ยมเยียนครัวเรือนด้วยโอกาส โครงการมวลชนสัมพันธ์สร้างสันติสุขในจังหวัดยะลา ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๘ รายการ ที่ทำการปกครงอำเภอเบตง
20 เม.ย. 2561 จ้างช่อมลิฟท์ศาลากลางจังหวัดยะลา จำนวน ๒ ตัว สำนักงานจังหวัดยะลา
24 พ.ย. 2560 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิคส์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ สำนักงานจังหวัดยะลา
14 พ.ย. 2560 ชื้อวัสดุก่อสร้างโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้อมยามสำหรับ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ทำการปกครองอำเภอเบตง


1