ประกาศเปิดเผยราคากลางของจังหวัดยะลา
(การจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 2 จากข้อมูลทั้งหมด: 2 รายการ
วันที่ประกาศ ประกาศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
27 พ.ย. 2562 การจ้างบำรุงรักษาและช่อมแชมแก้ไขระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดยะลา สำนักงานจังหวัดยะลา
20 ก.ย. 2562 การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกของสำนักงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานจังหวัดยะลา


1