คู่มือประชาชน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา
กรณีรับเด็กที่มีบิดามารดา/ศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดา(ทั้งกรณีทดลองเลี้ยงดูและไม่ต้องทดลองเลี้ยงดู)กรณีในประเทศ
การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้ันฟู
การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์(กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)
การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)
การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
การรับรองเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์
การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ
การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน (สถาบันรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟื้นฟู)
ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนแปลงเดิม ณ สนง.กษอ.
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนแปลงใหม่ ณ สนง.กษอ.
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ณ ศบกต.
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ณ สนง.กษอ.
แบบคําร้องทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ( สําหรับครัวเรือนเกษตรกร)
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน
การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุมัติหลักการให้ก่อสร้าง)
ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
ผู้เช่าขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่อาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย
การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา
การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
การรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา
จดทะเบียนเช่า ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 เช่าเนื้อที่เกิน 100 ไร่ กรณีที่ดินตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น
จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีต้องประกาศ
จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ
คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแก้คำนำหน้านาม, แก้ชื่อตัว, แก้ชื่อสกุล, แก้อายุ
การขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
การขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (การขุดดินลูกรัง)
การขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
การขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย
การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน)
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การขุดดินลูกรัง (กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่)
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน เข้าใน หรือออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว (ร.3) ด้วยระบบเอกสาร (Manual)
การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน เข้าใน หรือออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว (ร.3) (Online) (ฉบับที่ 1)
การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน เข้าใน หรือออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว (ร.3) (Online) (ฉบับที่ 2)
การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด หรือการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ระหว่างเขตปลอดโรคระบาด (ร.4) ด้วยระบบเอกสาร (Manual)
การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด หรือการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ระหว่างเขตปลอดโรคระบาด (ร.4) (Online)
การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด หรือ การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.4)ด้วยระบบเอกสาร (Manual)
การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด หรือ การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.4) (Online)
การขอหนังสือรับรอง Health Certificate สำหรับสัตว์หรือซากสัตว์ที่ไม่ใช้บริโภค ด้วยระบบเอกสาร (Manual)
การขอหนังสือรับรอง Health Certificate สำหรับสัตว์หรือซากสัตว์ที่ไม่ใช้บริโภค (Online)
การขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ด้วยระบบเอกสาร (Manual)
การขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (Online)
การขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2)
การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์