คณะผู้บริหาร

ชื่อ : นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1903-6606

email : govyala@gmail.com

ชื่อ : นายวรเชษฐ พรมโอภาษ

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9203-3216

email : yala@moi.go.th

ชื่อ : นางพาตีเมาะ สะดียามู

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9203-4071

email : yala@moi.go.th

ชื่อ : - ไม่มีข้อมูล -

ตำแหน่ง : - ไม่มีข้อมูล -

เบอร์โทรศัพท์ : 00--

email : - ไม่มีข้อมูล -