คณะผู้บริหาร

ชื่อ : นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ชื่อ : นายภิรมย์ นิลทยา

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ชื่อ : นายวรเชษฐ พรมโอภาษ

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ชื่อ : นายเจษฏา จิตรัตน์

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา