คณะผู้บริหาร

ชื่อ : นายภิรมย์ นิลทยา

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1903-6606

email : govyala@gmail.com

ชื่อ : นางพาตีเมาะ สะดียามู

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

เบอร์โทรศัพท์ : 08-9203-2001

email : yala@moi.go.th

ชื่อ : นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

เบอร์โทรศัพท์ : 08-8399-3168

email : yala@moi.go.th

ชื่อ : นายอำนาจ ชูทอง

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

เบอร์โทรศัพท์ : 00--

email : yala@moi.go.th