หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)
วันที่ออกหนังสือ : 15 พฤษภาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5276
หนังสือนำส่ง : 1557907761.PDF [ขนาดไฟล์:338.66 KB] (ดาวน์โหลด : 74 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ
[ขนาดไฟล์ : 1.18 MB] [ดาวน์โหลด : 95 ครั้ง]