หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
วันที่ออกหนังสือ : 16 พฤษภาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 5297
หนังสือนำส่ง : 1557996570.PDF [ขนาดไฟล์:341.88 KB] (ดาวน์โหลด : 92 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๒๖.๑/ว ๒๗๑๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
[ขนาดไฟล์ : 1.40 MB] [ดาวน์โหลด : 115 ครั้ง]