หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 57 ประจำปี 2562
วันที่ออกหนังสือ : 14 พฤษภาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 5252
หนังสือนำส่ง : 1557914530.PDF [ขนาดไฟล์:268.50 KB] (ดาวน์โหลด : 173 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
การเข้า-ออก การจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๗ ประจำปี ๒๕๖๒
[ขนาดไฟล์ : 314.28 KB] [ดาวน์โหลด : 254 ครั้ง]
ประกาศจังหวัดยะลา
[ขนาดไฟล์ : 1.09 MB] [ดาวน์โหลด : 139 ครั้ง]