หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
วันที่ออกหนังสือ : 10 พฤษภาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5124
หนังสือนำส่ง : 1557467537.PDF [ขนาดไฟล์:825.24 KB] (ดาวน์โหลด : 78 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายละเอียดโดยย่อของโครงการฯ
กำหนดการประชุมฯ