หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ 2/ 2562
วันที่ออกหนังสือ : 10 พฤษภาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5126
หนังสือนำส่ง : 1557475644.PDF [ขนาดไฟล์:1.24 MB] (ดาวน์โหลด : 140 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างระเบียบวาระการประชุม
[ขนาดไฟล์ : 368.10 KB] [ดาวน์โหลด : 108 ครั้ง]
แบบตอบรับเข้าประชุม
[ขนาดไฟล์ : 396.41 KB] [ดาวน์โหลด : 84 ครั้ง]
ใบสำคัญรับเงิน
[ขนาดไฟล์ : 284.85 KB] [ดาวน์โหลด : 101 ครั้ง]