หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษใน ปี ๒๕๖๒
วันที่ออกหนังสือ : 6 มีนาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 2167
หนังสือนำส่ง : 1551863980.PDF [ขนาดไฟล์:501.60 KB] (ดาวน์โหลด : 98 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๑๒๔๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
[ขนาดไฟล์ : 1.06 MB] [ดาวน์โหลด : 70 ครั้ง]