หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตมีนบุรี)
วันที่ออกหนังสือ : 4 มีนาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 2078
หนังสือนำส่ง : 1551841301.PDF [ขนาดไฟล์:474.03 KB] (ดาวน์โหลด : 42 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๒/ว ๑๑๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
[ขนาดไฟล์ : 1.15 MB] [ดาวน์โหลด : 35 ครั้ง]