หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑)
วันที่ออกหนังสือ : 14 มีนาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 2404
หนังสือนำส่ง : 1552615096.PDF [ขนาดไฟล์:1.38 MB] (ดาวน์โหลด : 57 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๘/ว ๑๓๐๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 6.72 MB] [ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง]