หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอให้มีการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติม
วันที่ออกหนังสือ : 8 มีนาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 2257
หนังสือนำส่ง : 1552292803.pdf [ขนาดไฟล์:171.27 KB] (ดาวน์โหลด : 83 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาบัญชีรายชื่อ ชุดที่ ๑
[ขนาดไฟล์ : 22.73 MB] [ดาวน์โหลด : 47 ครั้ง]
สำเนาบัญชีรายชื่อ ชุดที่ ๒
[ขนาดไฟล์ : 22.77 MB] [ดาวน์โหลด : 24 ครั้ง]
สำเนาบัญชีรายชื่อ ชุดที่ ๓
[ขนาดไฟล์ : 18.74 MB] [ดาวน์โหลด : 35 ครั้ง]