หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒
วันที่ออกหนังสือ : 6 มีนาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 2168
หนังสือนำส่ง : 1551864427.PDF [ขนาดไฟล์:507.65 KB] (ดาวน์โหลด : 121 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๑๑๓๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
[ขนาดไฟล์ : 1.55 MB] [ดาวน์โหลด : 173 ครั้ง]