หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม)
วันที่ออกหนังสือ : 6 กุมภาพันธ์ 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 1208
หนังสือนำส่ง : 1549441615.pdf [ขนาดไฟล์:287.21 KB] (ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒
[ขนาดไฟล์ : 2.28 MB] [ดาวน์โหลด : 44 ครั้ง]
หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายฯ (เพิ่มเติม)
[ขนาดไฟล์ : 1.98 MB] [ดาวน์โหลด : 80 ครั้ง]