หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แจ้งใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด)
วันที่ออกหนังสือ : 1 กุมภาพันธ์ 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1130
หนังสือนำส่ง : 1549251743.pdf [ขนาดไฟล์:545.08 KB] (ดาวน์โหลด : 62 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 1
[ขนาดไฟล์ : 2.45 MB] [ดาวน์โหลด : 97 ครั้ง]
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2
[ขนาดไฟล์ : 3.97 MB] [ดาวน์โหลด : 13885 ครั้ง]