หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ออกหนังสือ : 30 มกราคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 989
หนังสือนำส่ง : 1548838066.pdf [ขนาดไฟล์:297.64 KB] (ดาวน์โหลด : 82 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
[ขนาดไฟล์ : 9.03 MB] [ดาวน์โหลด : 106 ครั้ง]
แบบแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟัง
[ขนาดไฟล์ : 130.47 KB] [ดาวน์โหลด : 68 ครั้ง]