หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การจัดทำแบบประวัติผู้ที่สมควรเสนอขอให้นำความบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่ง ถอดยศ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันที่ออกหนังสือ : 8 มกราคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 300
หนังสือนำส่ง : 1546941065.pdf [ขนาดไฟล์:281.34 KB] (ดาวน์โหลด : 45 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 1.14 MB] [ดาวน์โหลด : 40 ครั้ง]