หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
วันที่ออกหนังสือ : 8 มกราคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 298
หนังสือนำส่ง : 1546939967.PDF [ขนาดไฟล์:312.68 KB] (ดาวน์โหลด : 47 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๗๔๔๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 2.47 MB] [ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง]