หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ออกหนังสือ : 11 มกราคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล0017.2 /ว395
หนังสือนำส่ง : 1547176423.PDF [ขนาดไฟล์:896.72 KB] (ดาวน์โหลด : 62 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 7599 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 7634 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว7695 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
แบบรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณฯ
[ขนาดไฟล์ : 1.57 MB] [ดาวน์โหลด : 62 ครั้ง]
แบบรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณฯ
[ขนาดไฟล์ : 31.21 KB] [ดาวน์โหลด : 48 ครั้ง]