หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
วันที่ออกหนังสือ : 3 มกราคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 159
หนังสือนำส่ง : 1546508587.pdf [ขนาดไฟล์:458.49 KB] (ดาวน์โหลด : 64 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๕/ว ๕๔๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 1.43 MB] [ดาวน์โหลด : 89 ครั้ง]