หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
วันที่ออกหนังสือ : 28 ตุลาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10440
หนังสือนำส่ง : 1572248994.pdf [ขนาดไฟล์:1.71 MB] (ดาวน์โหลด : 114 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย