หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ออกหนังสือ : 28 ตุลาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 10417
หนังสือนำส่ง : 1572248544.PDF [ขนาดไฟล์:281.06 KB] (ดาวน์โหลด : 83 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบ ปค.1 - 5
[ขนาดไฟล์ : 1.55 MB] [ดาวน์โหลด : 121 ครั้ง]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
[ขนาดไฟล์ : 1.06 MB] [ดาวน์โหลด : 98 ครั้ง]