หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แจ้งการดำเนินงานโครงการสำรวจความคิดเห็นต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 5 และขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่ทีมงานภาคสนามในการเก็บข้อมูล
วันที่ออกหนังสือ : 3 กันยายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 8828
หนังสือนำส่ง : 1567568062.PDF [ขนาดไฟล์:410.29 KB] (ดาวน์โหลด : 97 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว 5052 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
[ขนาดไฟล์ : 3.51 MB] [ดาวน์โหลด : 67 ครั้ง]