หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้ง 5/2562
วันที่ออกหนังสือ : 30 สิงหาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 8629
หนังสือนำส่ง : 1567148691.PDF [ขนาดไฟล์:1.16 MB] (ดาวน์โหลด : 69 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างระเบียบวาระการประชุม
[ขนาดไฟล์ : 449.03 KB] [ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง]
แบบตอบรับเข้าประชุม
[ขนาดไฟล์ : 486.33 KB] [ดาวน์โหลด : 40 ครั้ง]