หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 30 สิงหาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9999
หนังสือนำส่ง : 1567148201.PDF [ขนาดไฟล์:302.99 KB] (ดาวน์โหลด : 41 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212/ว 5184 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
[ขนาดไฟล์ : 2.75 MB] [ดาวน์โหลด : 60 ครั้ง]