หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ออกหนังสือ : 14 สิงหาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 163
หนังสือนำส่ง : 1565770307.PDF [ขนาดไฟล์:660.95 KB] (ดาวน์โหลด : 58 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว 4804 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562
[ขนาดไฟล์ : 900.01 KB] [ดาวน์โหลด : 39 ครั้ง]