หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี)
วันที่ออกหนังสือ : 9 สิงหาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 7868
หนังสือนำส่ง : 1565414226.PDF [ขนาดไฟล์:198.27 KB] (ดาวน์โหลด : 62 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประกาศจังหวัดยะลา
[ขนาดไฟล์ : 182.53 KB] [ดาวน์โหลด : 83 ครั้ง]