หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : กฏ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
วันที่ออกหนังสือ : 8 สิงหาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 7723
หนังสือนำส่ง : 1565249636.pdf [ขนาดไฟล์:196.64 KB] (ดาวน์โหลด : 64 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่นร 1012/ว 14 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
[ขนาดไฟล์ : 736.77 KB] [ดาวน์โหลด : 93 ครั้ง]