หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ไปประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งปลูกสร้างของวัด
วันที่ออกหนังสือ : 8 สิงหาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 7721
หนังสือนำส่ง : 1565239838.PDF [ขนาดไฟล์:325.16 KB] (ดาวน์โหลด : 37 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์ฯ
[ขนาดไฟล์ : 668.54 KB] [ดาวน์โหลด : 43 ครั้ง]
สำเนาหนังสือคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ด่วนที่สุด ที่ นร 0101/5955 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2562
[ขนาดไฟล์ : 340.00 KB] [ดาวน์โหลด : 40 ครั้ง]