หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ 4/2562
วันที่ออกหนังสือ : 6 สิงหาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 7656
หนังสือนำส่ง : 1565083361.PDF [ขนาดไฟล์:692.04 KB] (ดาวน์โหลด : 70 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างระเบียบวาระการประชุม
[ขนาดไฟล์ : 199.59 KB] [ดาวน์โหลด : 35 ครั้ง]
ใบสำคัญรับเงิน
[ขนาดไฟล์ : 171.96 KB] [ดาวน์โหลด : 41 ครั้ง]
แบบตอบรับเข้าประชุม
[ขนาดไฟล์ : 273.84 KB] [ดาวน์โหลด : 36 ครั้ง]