หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การเตรียมความพร้อมในการเดินทางของคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการและพบประชาชน ณ จังหวัดยะลา
วันที่ออกหนังสือ : 13 มกราคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 390
หนังสือนำส่ง : 1578988640.PDF [ขนาดไฟล์:608.40 KB] (ดาวน์โหลด : 136 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 183/2563 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 (แก้ไข)
[ขนาดไฟล์ : 1.63 MB] [ดาวน์โหลด : 287 ครั้ง]