หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จังหวัดยะลา
วันที่ออกหนังสือ : 13 มกราคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 906 378
หนังสือนำส่ง : 1578906313.zip [ขนาดไฟล์:888.99 KB] (ดาวน์โหลด : 112 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2562
[ขนาดไฟล์ : 345.91 KB] [ดาวน์โหลด : 124 ครั้ง]
แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 (แบบ 3)
[ขนาดไฟล์ : 42.21 KB] [ดาวน์โหลด : 82 ครั้ง]
แบบประวัติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 (แบบ 2)
[ขนาดไฟล์ : 27.58 KB] [ดาวน์โหลด : 73 ครั้ง]
แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 (แบบ 1)
[ขนาดไฟล์ : 37.97 KB] [ดาวน์โหลด : 60 ครั้ง]