หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สุลต่านแห่งโอมานเสด็จสวรรคต (สุลต่าน กอบูส บิน ซาอิด อัล ชาอิด)
วันที่ออกหนังสือ : 13 มกราคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 343
หนังสือนำส่ง : 1578890315.pdf [ขนาดไฟล์:299.42 KB] (ดาวน์โหลด : 35 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0508/ว 17 ลงวันที่ 12 มกราคม 2563
[ขนาดไฟล์ : 468.75 KB] [ดาวน์โหลด : 64 ครั้ง]