หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
วันที่ออกหนังสือ : 13 มกราคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 342
หนังสือนำส่ง : 1578885246.PDF [ขนาดไฟล์:562.68 KB] (ดาวน์โหลด : 60 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 7370 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
[ขนาดไฟล์ : 2.28 MB] [ดาวน์โหลด : 188 ครั้ง]
แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562