หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ออกหนังสือ : 10 มกราคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 301
หนังสือนำส่ง : 1578883579.PDF [ขนาดไฟล์:694.55 KB] (ดาวน์โหลด : 43 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.2/ว 7385 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
[ขนาดไฟล์ : 930.45 KB] [ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง]
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ (แบบรายงาน 01/2563)
[ขนาดไฟล์ : 604.74 KB] [ดาวน์โหลด : 53 ครั้ง]
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ (แบบรายงาน 02/2563)
[ขนาดไฟล์ : 1.26 MB] [ดาวน์โหลด : 60 ครั้ง]