หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การเลื่อนเงินเดือนประจำปีเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ออกหนังสือ : 10 มกราคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 99999
หนังสือนำส่ง : 1578645615.zip [ขนาดไฟล์:2.13 MB] (ดาวน์โหลด : 190 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบ ศอ.บต.1
[ขนาดไฟล์ : 432.51 KB] [ดาวน์โหลด : 685 ครั้ง]
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ บพ1 1.1 1.2 ศอ.บต.1
[ขนาดไฟล์ : 1.40 MB] [ดาวน์โหลด : 646 ครั้ง]
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนประจำปีเป็นกรณีพิเศษฯ
[ขนาดไฟล์ : 1.75 MB] [ดาวน์โหลด : 209 ครั้ง]
รายละเอียดและวิธีการปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาบำเหน็จความชอบฯ
[ขนาดไฟล์ : 1.56 MB] [ดาวน์โหลด : 207 ครั้ง]