หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 2 ธันวาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 11532
หนังสือนำส่ง : 1575279840.PDF [ขนาดไฟล์:486.46 KB] (ดาวน์โหลด : 92 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 7258 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
[ขนาดไฟล์ : 254.23 KB] [ดาวน์โหลด : 77 ครั้ง]
PPT ชี้แจงหลักเกณฑ์
[ขนาดไฟล์ : 1.01 MB] [ดาวน์โหลด : 29 ครั้ง]