หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565)
วันที่ออกหนังสือ : 2 ธันวาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 11516
หนังสือนำส่ง : 1575277141.PDF [ขนาดไฟล์:212.90 KB] (ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 6894 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
[ขนาดไฟล์ : 135.64 KB] [ดาวน์โหลด : 208 ครั้ง]
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565)