หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การพิจารณาการประกาศพื้นที่ปราฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
วันที่ออกหนังสือ : 29 พฤศจิกายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 11436
หนังสือนำส่ง : 1575262932.PDF [ขนาดไฟล์:460.99 KB] (ดาวน์โหลด : 47 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว 6923 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
[ขนาดไฟล์ : 4.09 MB] [ดาวน์โหลด : 29 ครั้ง]