หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแผนการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ออกหนังสือ : 28 พฤศจิกายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 11440
หนังสือนำส่ง : 1575014327.PDF [ขนาดไฟล์:181.17 KB] (ดาวน์โหลด : 50 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ด่วนที่สุด ที่ นร 5202/ว 3120 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
[ขนาดไฟล์ : 267.21 KB] [ดาวน์โหลด : 67 ครั้ง]