หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การแต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษกกระทรวงมหาดไทย
วันที่ออกหนังสือ : 3 ธันวาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 11540
หนังสือนำส่ง : 1575345340.PDF [ขนาดไฟล์:136.33 KB] (ดาวน์โหลด : 43 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0206.2/ว 6750 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
[ขนาดไฟล์ : 317.76 KB] [ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง]