หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แบบฟอร์ม สำหรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี
วันที่ออกหนังสือ : 3 ธันวาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 99999
หนังสือนำส่ง : 1575341261.pdf [ขนาดไฟล์:107.30 KB] (ดาวน์โหลด : 69 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย