หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 29 พฤศจิกายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 11481
หนังสือนำส่ง : 1575281212.PDF [ขนาดไฟล์:231.95 KB] (ดาวน์โหลด : 133 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 5773/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
[ขนาดไฟล์ : 8.02 MB] [ดาวน์โหลด : 418 ครั้ง]